(2010 0104) Bedrageri

§ 392 første ledd (endret lovtolking - ankenektelse)

En mann ble i 2005 dømt i tingretten for omfattende momsbedrageri. Straffen ble utmålt til fengsel i 5 år og 6 måneder.  Anke over tingrettens dom ble av lagmannsretten nektet fremmet uten begrunnelse, og videre anke til Høyesterett ble forkastet. Begjæring om gjenåpning ikke tatt til følge ved kommisjonens avgjørelse i 2009 (GK-20080140). Ny gjenåpningsbegjæring i 2010. I lys av Høyesteretts avgjørelser 19. desember 2008 (Rt. 2008 s. 1764) og 12. oktober 2010 (HR-2010-01703-S) om at ubegrunnede ankenektelser er folkerettsstridige, ble Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd.

Høyesteretts ankeutvalg opphevet deretter lagmannsrettens ubegrunnede ankenektelse. Lagmannsretten tillot anken fremmet. Etter ankeforhandlingen ble mannen domfelt etter tiltalen, slik den var korrigert for lagmannsretten. Straffen ble igjen satt til fengsel i 5 år og 6 måneder, som nå ble ansett ferdig sonet.