(2011 0032) Ligningsloven

§ 392 første ledd (endret lovtolking – ankenektelse)

En mann ble i 2007 dømt i tingretten dømt til fengsel i 1 år for manglende innberetning av ligningsopplysninger.  Anken over tingrettens dom ble av lagmannsretten nektet fremmet uten begrunnelse, og videre kjæremål til Høyesterett ble forkastet. I lys av Høyesteretts avgjørelser i Rt. 2008 s. 1764 og Rt. 2010 s. 1170 om at ubegrunnede ankenektelser er folkerettsstridige, ble Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd. Kommisjonens avgjørelse var enstemmig.

Høyesteretts ankeutvalg opphevet deretter lagmannsrettens ubegrunnede ankenektelse. Lagmannsretten traff etter dette en begrunnet beslutning om å henvise anken over straffutmålingen og inndragning til ankeforhandling. For øvrig ble anken nektet fremmet. Etter ankeforhandlingen gjorde lagmannsretten den endring i straffen tingretten hadde utmålt at av fengselsstraffen på 1 år ble 120 dager gjort betinget.