(2012 00034) Bedrageri

§ 392 første ledd (endret lovtolking - ankenektelse)

En kvinne ble i 2006 dømt i tingretten til 60 timer samfunnsstraff for bedrageri. Hun ble også dømt til å betale kr 62 666,- i erstatning til sosialkontoret som var fornærmet i saken. Domfelte anket dommen til lagmannsretten, som nektet å fremme anken uten begrunnelse. Beslutningen ble påkjært til Høyesterett som forkastet kjæremålet. Det hadde ikke gått mer enn fem år siden rettskraftig avgjørelse falt. Begjæringen ble tiltrådt av påtalemyndigheten. Kommisjonen fant at vilkårene for gjenåpning var til stede etter straffeprosessloven § 392 første ledd.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen til følge.

Høyesteretts ankeutvalg opphevet deretter lagmannsrettens ubegrunnede ankenektelse. Etter ankeforhandling avsa lagmannsretten frifinnende dom.