(2012 00068, 2012 00069, 2012 00070) Tyveri, heleri, narkotika m.m.

§ 391 nr. 3 (ny omstendighet - tilregnelighet)

En mann ble straffedømt tre ganger i løpet av perioden 2008-2010 for tyveri, heleri, bruk og oppbevaring av narkotika, kjøring av bil i påvirket tilstand m.m. I anledning ny straffesak i 2011 ble det besluttet judisiell observasjon av ham, noe som ikke tidligere var blitt gjort. De rettsoppnevnte sakkyndige konkluderte blant annet med at domfelte i de siste 3-4 årene hadde vært preget både i tanke og handling av en underliggende schizofrenilidelse, og at han i denne perioden ble antatt å ha vært strafferettslig utilregnelig. Påtalemyndigheten, ved Riksadvokaten, begjærte på bakgrunn av erklæringen gjenåpning av samtlige av de ovennevnte dommene. Kommisjonen fant at den rettspsykiatriske erklæringen var en ny omstendighet som var egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning av de tre dommene til følge.

Tingretten avsa deretter frifinnende dom uten hovedforhandling.