(2013/154) Seksuelle overgrep mot barn

§ 391 nr. 3 (nye bevis)

En mann ble i 2011 dømt i lagmannsretten til fengsel i 3 år og 8 måneder for seksuelle overgrep mot sin datter, jf. straffeloven § 195 første ledd, jf. annet ledd bokstav c og § 197 første ledd. Domfelte begjærte gjenåpning for kommisjonen og anførte at det forelå nye bevis i form av en ny forklaring fra fornærmede. Fornærmede har i avhør med utreder i kommisjonen forklart at overgrepene aldri fant sted. Den endrede forklaringen ble støttet av øvrige nye opplysninger i saken, herunder den nye forklaringen fra fornærmedes søster samt nye opplysninger vedrørende den daværende fostermorens opptreden. Kommisjonen fant at den endrede forklaringen utgjorde et nytt bevis som synes egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen til følge.