(2014/147) Legemsfornærmelse og forulemping

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring)

En mann ble i 2010 dømt i tingretten for legemsfornærmelse og for i beruset tilstand å ha forulempet eller voldt fare for andre. Handlingen fant sted 20. april 2010, og besto i at han i beruset tilstand hadde slått en dørvakt i ansiktet med knyttet hånd og plassert et kne i dørvaktens mageregion. Han ble idømt en bot på 14 500 kroner, samt saksomkostninger.

I forbindelse med domfeltes benådningssøknad 31. mars 2011, fremla domfelte en legeerklæring fra en lege ved Ullevål universitetssykehus datert samme dato. Det fremgår av legeerklæringen at domfelte var innlagt i oktober 2010 for en psykose, - en psykose det ble vurdert at han hadde hatt også på handlingstiden et år tidligere.

Påtalemyndigheten begjærte gjenåpning ved påtegning 28. august 2014, etter anmodning og opplysninger i påtegning fra Riksadvokatembetet 7. februar 2014.

Kommisjonen oppnevnte forsvarer for domfelte, og forsvarer innga merknader i brev 19. januar 2015. Forsvareren støttet påtalemyndighetens begjæring om gjenåpning.

Kommisjonen fant at saken var tilstrekkelig opplyst og at legeerklæringen ga holdepunkter for at domfelte på handlingstiden hadde en psykisk lidelse som gjorde at han ikke skulle vært straffet, jfr. straffeloven § 44. Det forelå nye opplysninger som kunne være egnet til å føre til frifinnelse og kommisjonen fant at vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var oppfylt.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen til følge.