(2014/92) Ordensforstyrrelse

§ 391 nr. 3 (ny omstendighet)

En mann ble i januar 2014 dømt i tingretten for ordensforstyrrelse. Han ble dømt til å betale en bot på kr. 6 000 og til å betale saksomkostninger. Domfelte begjærte gjenåpning etter at det i mai 2014 ble truffet vedtak i kontrollkommisjonen ved Lovisenberg Diakonale sykehus etter klage fra domfelte over opprettholdelse av vedtak om tvungent psykisk helsevern. Det fremkom i kontrollkommisjonens vedtak at domfelte fikk diagnosen paranoid schizofreni i 2002, og at denne diagnosen var opprettholdt etter flere innleggelser og undersøkelser siden den gang. 

Gjenopptakelseskommisjonen fant at de nye opplysningene skapte tvil om domfeltes strafferettslige tilregnelighet, og at de var egnet til å føre til frifinnelse. Vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var oppfylt. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.