(2015/130) Tyverier

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet)

En kvinne ble i 2015 dømt i tingretten (tilståelsesdom) for en rekke butikktyverier. Straffen, som var en fellesstraff med en tidligere dom, ble satt til fengsel i 7 måneder. 

Hun begjærte gjenåpning av tingrettens dom, og anførte at hun hadde vært utilregnelig på handlingstiden. Kommisjonen oppnevnte rettspsykiatrisk sakkyndige, som også hadde vurdert henne tidligere. De sakkyndige konkluderte med at domfelte hadde vært psykotisk på handlingstiden. Det forelå også en senere dom fra oktober 2019, hvor hun ble idømt tvungent psykisk helsevern. Påtalemyndigheten sluttet seg til at saken burde gjenåpnes. 

Kommisjonen fant at det forelå nye omstendigheter eller bevis i saken som var egnet til frifinnelse. Blant annet bemerket kommisjonen at de sakkyndige hadde hatt et bredt og omfattende grunnlag for å vurdere domfeltes psykiske helse og sykdomsutvikling over flere år. Kommisjonen fant at vilkårene for gjenåpning var oppfylt etter straffeprosessloven § 391 nr. 3. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.