(2015/25 m.fl.) Narkotika, legemsfornærmelse

§ 391 nr. 3 (nye opplysninger ny sakkyndig erklæring)

En mann ble i 2011 dømt tre ganger i tingretten for narkotikaforbrytelser og legemsfornærmelse. Forholdene hadde funnet sted i 2009, 2010 og 2011. 

Han begjærte gjenåpning av de tre dommene, og anførte som ny omstendighet at han var vurdert som psykotisk allerede i 2007 og at en tidligere straffesak var henlagt på grunn av tvil om hans tilregnelighet. Dette hadde ikke retten vært kjent med. Han fremla videre materiale fra flere behandlingsinstitusjoner, særlig fra tiden etter våren 2011, som også tilsa manglende skyldevne.

Kommisjonens utredning viste i tillegg at domfelte i april 2015 var funnet psykotisk i en ny rettspsykiatrisk erklæring. Denne erklæringen ga også opplysninger om utviklingen av domfeltes psykiske plager over de 10-15 siste årene. 

Kommisjonen anså at det nye materialet tilsa at det var betydelig tvil om domfeltes tilregnelighet, jf. straffeloven § 44, også på handlingstiden for de forholdene som ble pådømt i 2011. Kommisjonen fant derfor at vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var tilstede. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.