(2015/62) Bedrageri

§ 391 nr.3 (ny omstendighet- tilregnelighet)

En mann ble i 2011 dømt i tingretten til 21 dagers betinget fengsel for seks tilfeller av bedrageri. Han ble i tillegg dømt til å betale erstatning til to av de fornærmede med henholdsvis 569 kroner og 1 369 kroner. Riksadvokaten begjærte gjenåpning til gunst for domfelte på grunn av tvil om hans tilregnelighet. Det ble vist til en rettspsykiatrisk erklæring hvor de sakkyndige antok at domfelte hadde en alvorlig sinnslidelse og at han var psykotisk på tidspunktet for de påklagde handlinger, jf. straffeloven § 44. Kommisjonen kom til at den rettspsykiatriske erklæringen var en ny omstendighet som var egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.