(2015/68) – Trusler, vold, narkotika m.m.

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet)

En mann ble i 2010 dømt i tingretten for overtredelse av straffeloven (1902) §§ 227 første ledd, 228 første ledd, 162 første ledd, 291, 390 a og 350. Han begjærte gjenåpning og anførte at han ikke hadde vært strafferettslig tilregnelig på handlingstiden. Det ble særlig vist til at han i en nyere dom av 17. februar 2014 var blitt ansett å være psykotisk. Kommisjonen oppnevnte to rettspsykiatrisk sakkyndige for å vurdere domfeltes mentale tilstand på handlingstiden. I sin erklæring konkluderte de med at domfelte var psykotisk (F20.0 Paranoid schizofreni). Domfeltes tilregnelighet hadde også blitt vurdert i forbindelse med iretteføringen mot ham i 2010, og han ble da funnet å være tilregnelig. Det var imidlertid den gang noe usikkerhet knyttet til den diagnostiske vurderingen. 

Kommisjonen fant at den sakkyndige erklæringen utgjorde en ny omstendighet, og at tvil om domfeltes strafferettslige tilregnelighet på handlingstiden ga grunnlag for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.