(2016/165) Grovt tyveri

§ 391 nr. 3 (Nye bevis, straffutmåling)

En mann ble i 2016 domfelt i tingretten for blant annet å ha begått grovt tyveri av femten kunstverk, jf. straffeloven (2005) § 322, jf. § 321. Straffen, som også omfattet en rekke andre forhold, ble satt til fengsel i 2 år. 

Domfelte erkjente å ha stjålet fem kunstverk, men ble tiltalt og domfelt for femten. For kommisjonen ble det gjort gjeldende at nye bevis tyder på at minst ett av de stjålne kunstverkene befant seg et annet sted enn på åstedet da tyveriet ble begått. Det ble vist til opplysninger tilkommet i etterkant av domfellelsen, som understøtter anførselen. 

Påtalemyndigheten tiltrådte domfeltes begjæring om å gjenåpne tingrettens dom hva gjaldt straffutmålingen for den aktuelle posten. 

Gjenopptakelseskommisjonen fant at de nye bevisene syntes egnet til å føre til vesentlig mildere rettsfølge, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning av straffutmålingen til følge.