(2017/158 m.fl.) Voldtekt m.m.

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet)

En mann ble i 2005 dømt i tingretten for voldtekt. Straffen ble fastsatt til fengsel i 2 år og 6 måneder. Han anket dommen til lagmannsretten, som dømte ham for voldtekt og økte straffen til fengsel i 3 år.

Anke til Høyesterett ble ikke tillatt fremmet. 

Mannen ble i en senere sak samme år dømt for to tilfeller av seksuell omgang med barn under 16 år og for trusler. Tingretten fastsatte straffen til fengsel i 1 år. 

Domfelte begjærte i 2017 gjenåpning av de to dommene fra 2005. Han viste til at han i 2012 var blitt rettspsykiatrisk undersøkt i forbindelse med en ny straffesak, og at de sakkyndige den gang konkluderte med at han var psykotisk. 

Gjenopptakelseskommisjonen oppnevnte to rettspsykiatrisk sakkyndige for å vurdere domfeltes psykiske helsetilstand på handlingstiden for de to dommene fra 2005. De sakkyndige konkluderte med at domfelte verken hadde vært psykotisk eller lidd av en alvorlig psykisk lidelse med betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen. De ga imidlertid uttrykk for betydelig usikkerhet omkring konklusjonen. På bakgrunn av dette, sammenholdt med helseopplysninger som senere var kommet frem, fant kommisjonen at det forelå tvil om domfeltes strafferettslige tilregnelighet på handlingstiden, og at det forelå nye omstendigheter som var egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.