(2018/12 m.fl.) Legemsfornærmelse og trusler m.m.

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, lettere psykisk utviklingshemning)

En mann var i perioden 1998 - 2010 domfelt fem ganger for blant annet legemsfornærmelse og trusler. I forbindelse med etterforskning av nye straffbare handlinger ble det i 2011 oppnevnt to rettspsykiatrisk sakkyndige, som konkluderte med at domfelte hadde vært lettere psykisk utviklingshemmet på handlingstiden. Under henvisning til dette begjærte domfelte gjenåpning av de fem tidligere dommene.

Kommisjonen oppnevnte to rettspsykiatrisk sakkyndige for å vurdere om domfelte kunne ha vært høygradig eller lettere psykisk utviklingshemmet på handlingstiden for de forholdene som ble pådømt i perioden 1998 – 2010. De sakkyndige avga sin erklæring, og konkluderte med at domfelte var lettere psykisk utviklingshemmet. Kommisjonen fant at den sakkyndige erklæringen var en ny omstendighet som kunne gi grunnlag for gjenåpning, men at dette kun var aktuelt for tre av dommene, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. 

Det er fastsatt i straffeprosessloven § 391 nr. 3 at en begjæring skal tas til følge når det foreligger et nytt bevis som kan føre til en «… vesentlig mildere rettsfølge». Det er i forarbeidene uttalt at det ikke er tilstrekkelig at «… det nye er egnet til å føre til en mildere straff.», jf. innstilling fra Straffeprosesslovkomiteen 1969 side 342. 

Ved den ene tingrettsdommen, som var fra 2002, var straffen fastsatt til fengsel i 1 år, hvorav 6 måneder var gjort betinget. I den andre dommen, som var fra 2005, var straffen fastsatt til  fengsel i 60 dager, hvorav 30 dager var gjort betinget. I den tredje dommen, som var fra 2006, var straffen fastsatt til fengsel i 45 dager.

Etter kommisjonens vurdering var det kun i disse tre sakene at gjenåpning kunne føre til en «vesentlig mildere rettsfølge». For de øvrige to dommene var straffen allerede så lav at det ikke var grunn til å anta at en eventuell gjenåpning ville føre til en ytterligere vesentlig mildere straff. Begjæringen ble delvis tatt til følge, idet de tre dommene, som ble avsagt av tingretten i 2002, 2005 og 2006, ble gjenåpnet for så vidt gjaldt straffutmålingen. Begjæringen for øvrig ble ikke tatt til følge.