(2019/122, 2019/123, 2019/124, 2019/125). Vold skadeverk m.m

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet)

En mann ble i perioden 2009 - 2016 domfelt fire ganger, for i hovedsak likeartede forhold. Det var blant annet vinningskriminalitet, trusler, voldskriminalitet og narkotikaovertredelser. De idømte straffene varierte fra samfunnsstraff til fengsel i 1 år og 6 måneder.

I forbindelse med ny tiltale for nye handlinger begått i 2016-2018, ble det foretatt rettspsykiatrisk vurdering av domfelte. Han ble erklært psykotisk og utilregnelig på handlingstidspunktet for de straffbare handlingene som var begått i denne perioden jf. straffeloven (2005) § 20. På den bakgrunn begjærte domfelte gjenåpning og anførte at han heller ikke hadde vært strafferettslig tilregnelig på handlingstiden for de straffbare handlingene i de ulike dommene fra 2009-2016. Kommisjonen oppnevnte to rettspsykiatrisk sakkyndige som konkluderte med at domfelte, på tiden for de påklagede handlinger, var psykotisk og dermed utilregnelig. Begjæringen ble etter dette tiltrådt av påtalemyndigheten.

Kommisjonen fant at den sakkyndige erklæringen var en ny omstendighet som var egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.