(2019/34) Seksuell handling med mindreårig

§ 393 første ledd nr. 2 (nye bevis). Begjæring fra påtalemyndigheten til skade

En mann ble i 2016 dømt i Senja tingrett til fengsel i 5 måneder for seksuell handling med barn under 16 år og for overtredelse av vegtrafikkloven § 3. Han ble også dømt til å betale oppreisningserstatning til fornærmede. Domfelte var lærer for fornærmede, som var under 10 år gammel da handlingene fant sted. Domfelte anket til Hålogaland lagmannsrett, som avsa frifinnende dom for forholdet som gjaldt seksuell handling. Under etterforskingen ble det i 2015 foretatt tilrettelagte avhør av 4 elever, men det var kun fornærmede som forklarte seg om overgrep fra læreren.

I 2017 ble det foretatt nye tilrettelagte avhør av to av elevene som hadde benektet overgrep i 2015. De forklarte nå at læreren hadde befølt dem på samme måte som han hadde befølt fornærmede. I forbindelse med etterforsking av denne saken ble det gjort funn på lærerens datamaskin av blant annet bilder med seksualisert fremstilling av barn. 

Riksadvokaten begjærte gjenåpning av lagmannsrettens dom til skade for den frifunne læreren. Det ble vist til forklaringene fra de to andre elevene om lignende overgrep fra ham i samme periode, og at disse forklaringene var nye bevis som ga grunnlag for å konstatere at læreren var skyldig i overgrepet som han var frifunnet for. I tillegg viste påtalemyndigheten til funnene som var gjort på lærerens datamaskin.

Kommisjonen fant enstemmig at de nye bevisene var av en slik art at det er sannsynlighetsovervekt for at læreren er skyldig i de handlingene han var frifunnet for ved lagmannsrettens dom, jf. straffeprosessloven § 393 første ledd nr. 2. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta påtalemyndighetens begjæring om gjenåpning til følge.