(2019/86) Grovt uaktsomt bedrageri

§ 391 nr. 3 (nye omstendigheter)

En mann ble i 2017 dømt i tingretten til 24 dager betinget fengsel for grovt uaktsomt grovt bedrageri etter å ha unnlatt å opplyse om at han var i Thailand mens han mottok dagpenger fra NAV. Han ble også dømt til å betale kr 2 000 i saksomkostninger.

Domfelte, gjennom sin advokat, begjærte gjenåpning og anførte at det forelå nye omstendigheter i etterkant av dommen. Tilbakebetalingskravet fra NAV, som lå til grunn for domfellelsen, var omgjort av NAV og redusert fra kr 144 224 til kr 79 838. På bakgrunn av rettspraksis var kommisjonen av den oppfatning at dersom riktig beløp hadde vært kjent for retten på domstidspunktet, ville forholdet vært ansett som grovt uaktsomt simpelt bedrageri, jf. straffeloven (1902) § 271a jf. § 270. Kommisjonen fant at det forelå nye omstendigheter som syntes egnet til anvendelse av en «mildere strafferegel», jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. 

Kommisjonen viste til en avgjørelse inntatt i Rt-1995-928, som gjaldt legemsbeskadigelse, hvor det ble lagt til grunn at en nedsubsumering fra straffeloven (1902) § 229 andre straffalternativ til første straffalternativ ga grunnlag for gjenåpning, selv om det måtte forventes at straffereaksjonen ikke ville blitt endret. Kommisjonen bemerket at nedsubsumeringen i avgjørelsen fra 1995 innebar en endring av strafferammen. Tilfellet i nærværende sak var at straffeloven (1902) § 271a regulerte både simpelt og grovt bedrageri og at det var lik strafferamme. Kommisjonen fant likevel at det var grunnlag for gjenåpning også i denne saken. Det ble vist til at det i bestemmelsen var henvisning til to ulike straffebestemmelser, herunder straffeloven (1902) §§ 270 og 271. Kommisjonen bemerket også at strafferammen er ulik i ny straffelov (2005). Strafferammen for grovt uaktsomt bedrageri er satt ned til ett år, mens strafferammen for grovt uaktsomt grovt bedrageri fortsatt er to år. Det fremgikk av forarbeidene at nedjusteringen i strafferammen ikke var ment å lede til mildere straffutmåling enn etter tidligere lov.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.