(2020/124) Narkotika

§ 391 nr. 3 (nye omstendigheter - tilregnelighet). Begjæring fra påtalemyndigheten

En mann ble i 2013 dømt i tingretten til betinget fengsel i 45 dager for ulovlig oppbevaring av metamfetamin. Anke til lagmannsretten ble avvist. I forbindelse med nye straffbare forhold ble han i 2020 undergitt rettspsykiatrisk undersøkelse. De sakkyndige konkluderte med at domfelte var psykotisk på handlingstiden og at hans paranoide schizofreni trolig debuterte da han var 17 -18 år gammel. På grunnlag av dette begjærte påtalemyndigheten gjenåpning av dommen fra 2013 til gunst for domfelte. Etter kommisjonens vurdering var det ikke nødvendig å oppnevne sakkyndige for å vurdere domfeltes psykiske tilstand på handlingstiden i 2011-2012, idet den sakkyndige erklæringen fra 2020 også dekket denne perioden. Kommisjonen fant at den sakkyndige erklæringen var en ny omstendighet som var egnet til å føre til frifinnelse, og vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var oppfylt.

 

 Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.