(2020/149) Grov kroppsskade

En mann ble i 2017 dømt i tingretten for grov kroppsskade. Han ble dømt til fengsel i ett år, samt til å betale skadeserstatning og oppreisningserstatning. 

Domfelte begjærte gjenåpning for Gjenopptakelseskommisjonen i 2020. Han anførte at det var tilkommet nye opplysninger i saken. I forbindelse med en ny straffesak mot domfelte, ble det i 2020 avgitt en rettspsykiatrisk erklæring. De sakkyndige konkluderte med at domfelte har diagnosen lett psykisk utviklingshemming. 

Kommisjonen fant at den nye rettspsykiatriske vurderingen av domfelte var å anse som en ny omstendighet som syntes egnet til å føre til en vesentlig mildere rettsfølge, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning av straffutmålingen til følge.