(2020/189) Trusler, kjøring i påvirket tilstand, narkotika m.m.

- § 391 nr. 3 (ny omstendighet, ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet)

En mann ble dømt i Stavanger tingrett i 2015 for trusler, kjøring i påvirket tilstand og kjøring uten gyldig førerkort og i 2016 for oppbevaring, bruk og besittelse av narkotika, samt kjøring uten gyldig førerkort. I forbindelse med en ny straffesak ble han judisielt observert i 2020. De rettspsykiatrisk sakkyndige fant tvil om tilregneligheten hans.  

Domfelte begjærte gjenåpning i 2020. Han anførte at den nye rettspsykiatriske erklæringen var en ny omstendighet som kunne være egnet til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. Kommisjonen oppnevnte de samme sakkyndige som avga erklæring i 2020, for å få vurdert domfeltes tilregnelighet på handlingstidspunktene i dommene fra 2015 og 2016. De sakkyndige fant at domfelte hadde vært psykotisk i strafferettslig forstand på handlingstidspunktene. De fant at han hadde en alvorlig psykisk lidelse med en svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen. Kommisjonen vurderte at det som fremkom i den nye erklæringen var «en ny omstendighet» som «synes egnet til å føre til frifinnelse», og at vilkårene for gjenåpning dermed var til stede, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.