(2020/75, 2020/77, 2020/272, 2020/274, 2020/275) Vold og vinning m.m.

§ 391 nr. 3 (nytt bevis - tilregnelighet)

En mann ble i perioden 2014 – 2020 domfelt fem ganger for volds- og vinningslovbrudd, ordensforstyrrelser, brudd på vegtrafikkloven, legemiddelloven,
politiloven og straffegjennomføringsloven. Handlingstidspunktene strakk seg fra september 2012 til juni 2018. 

Han begjærte gjenåpning og viste til at han var utilregnelig på handlingstidspunktene. 

Kommisjonen fikk foretatt en rettspsykiatrisk undersøkelse av domfelte, der det fremkom at han var psykotisk med debut i 2012. 

Kommisjonen fant at den sakkyndige erklæringen var et nytt bevis rundt domfeltes subjektive skyld på handlingstidspunktet som er egnet til å føre til frifinnelse, jf. 
straffeloven (1902) § 44 og straffeloven (2005) § 20 b, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæring om gjenåpning til følge.