(2022/148) Narkotika

§ 391 nr. 3 (ny omstendighet). Ulovlig kroppsvisitering under varetekt. Vesentlig mildere rettsfølge.

En mann ble i 2019 frifunnet i Oslo tingrett for grov narkotikaforbrytelse og heleri. Etter anke fra påtalemyndigheten ble han i 2020 dømt i Borgarting lagmannsrett etter tiltalen, og straffen ble satt til fengsel i 13 år og 8 måneder. Anke til Høyesterett ble nektet fremmet. Han begjærte gjenåpning av straffutmålingen, og anførte som ny omstendighet at han hadde vært utsatt for 287 ulovlige kroppsvisitasjoner under varetektsperioden, og at dette skulle gi et ytterligere varetektsfradrag på 143 dager.

Kommisjonen viste til at de ulovlige kroppsvisitasjonene ikke hadde vært et tema under rettens behandling av straffutmålingsspørsmålet, og at dette var en ny omstendighet etter straffeprosessloven § 391 nr. 3. Selv om det foreligger en ny omstendighet, er det imidlertid et vilkår for gjenåpning at den nye omstendigheten er egnet til å føre til en «vesentlig mildere» rettsfølge. Kommisjonen viste til tidligere avgjørelser hvor dette hadde vært anført som gjenåpningsgrunn og kom til at et eventuelt varetektsfradrag på 144 dager i en dom på 13 år og 8 måneder var å anse som en «vesentlig» mildere rettsfølge.

Kommisjonen uttalte i avgjørelsen at spørsmålet om hvorvidt et eventuelt ytterligere varetektsfradrag utgjorde en «vesentlig mildere rettsfølge», beror på et skjønn. Et naturlig utgangspunkt ved denne vurderingen vil være å se på antall dager som skal gå i fradrag i forhold til straffens totale lengde. Dersom det er snakk om et lite antall dager som eventuelt skal gå i fradrag i en straff på flere års fengsel, vil det være nærliggende å falle ned på at en gjenåpning ikke vil føre til en «vesentlig mildere» rettsfølge. Motsatt vil et lite antall dager som skal gå i fradrag kunne utgjøre en «vesentlig mildere» rettsfølge i saker hvor det er idømt en relativt kort fengselsstraff. Det vil imidlertid også kunne være andre momenter som kan være aktuelle ved vurderingen av om det foreligger en «vesentlig mildere» rettsfølge, og dette må vurderes fra sak til sak. Etter kommisjonens vurdering vil et ytterligere varetektsfradrag på 120 dager eller mer alltid utgjøre en «vesentlig mildere» rettsfølge, uavhengig av straffens totale lengde.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.