(2023/53) Kroppskrenkelse, besittelseskrenkelse, mindre tyveri, bevæpning på offentlig sted m.m.

- § 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet)

En mann ble i 2021 dømt i tingretten for kroppskrenkelse, besittelseskrenkelse, mindre tyveri, bevæpning på offentlig sted m.m. Straffen ble satt til fengsel i 35 dager. Domfelte anket ikke.

Domfelte begjærte gjenåpning av dommen og anførte at han ikke hadde hatt skyldevne da handlingene ble begått. Han viste til en rettspsykiatrisk erklæring fra juni 2022, som blant annet konkluderte med at han antakeligvis hadde en psykosetilstand i form av paranoid schizofreni og at denne hadde vært kontinuerlig til stede de siste par årene. Denne erklæringen var lagt til grunn i en ny dom fra tingretten i 2022 der han ble dømt til tvungent psykisk helsevern. Påtalemyndigheten tiltrådte begjæringen om gjenåpning av straffesaken.

Kommisjonen fant at det forelå nye omstendigheter eller bevis som skapte tvil om domfeltes skyldevne/tilregnelighet da de straffbare handlingene ble begått. Den nye sakkyndige erklæringen innebar at det forelå en rimelig mulighet for at domfelte ville ha blitt frifunnet for handlingene dersom erklæringen hadde foreligget for den dømmende rett. Vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var dermed oppfylt.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.