(2005 0148) Bedrageri

§ 391 nr. 3 (nye omstendigheter)

En mann (født i 1950) ble dømt av lagmannsretten den 23. mars 1990 for å ha overtrådt straffeloven § 272 første ledd annet straffalternativ, jf. tredje ledd (tre tilfeller av forsikringsbedrageri).

Mannen var styreformann i et selskap som eide 1/3 av en fiskebåt. I dommen ble det lagt til grunn at han hadde fremmet et erstatningskrav, bygget på en havarirapport, overfor forsikringsselskapet for et forsikringstilfelle han visste var fingert og til tross for at han visste at havarirapporten var falsk. Havarirapporten var signert av fartøyets kaptein. Straffen ble satt til fengsel i 6 måneder, hvorav 60 dager ubetinget.

Etter havariet hadde det oppstått et motsetningsforhold mellom skipets kaptein og rederiets ledelse. Konflikten kulminerte i at selskapet politianmeldte kapteinen for trusler. Kapteinen svarte da med å politianmelde selskapet for forsikringsbedrageri, og hevdet at han ikke hadde signert havarirapporten og at det ikke hadde vært noe havari overhode.

Retten la langt på vei forklaringen fra fiskebåtens kaptein til grunn, og selskapets styreformann og tekniske sjef ble dømt for forsikringsbedrageri.

Mannen anket til Høyesterett, men anken ble nektet fremmet den 28. juni 1990.

I 2001 ble saken begjært gjenåpnet for Frostating lagmannsrett, men begjæringen ble ikke tatt til følge. I 2005 begjærte mannen saken gjenåpnet for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

De nye omstendighetene som ble påberopt for Gjenopptakelseskommisjonen var at kapteinen beviselig var psykisk syk og led av vrangforestillinger da han anmeldte forholdet og da saken var til behandling for retten. Kommisjonen innhentet legejournaler som viste at han var tvangsinnlagt ved psykiatrisk avdeling og at han kan ha vært sterkere preget av sin sykdom, herunder vrangforestillinger som kan ha påvirket hans virkelighetsoppfatning, enn tidligere antatt. Journalene ga nå grunn til å stille spørsmål rundt riktigheten av hans forklaringer.

Kommisjonen vurderte vilkårene for gjenåpning til å være tilstede, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. De etterliggende legeerklæringene synes egnet til å føre til frifinnelse.

En enstemmige kommisjon besluttet å ta begjæringen om gjenåpning til følge.

* * * * *

Lagmannsretten avsa deretter firfinnende dom uten hovedforhandling.