(2006 00161) Trusler, tyveri, heleri med mer

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig rapport – tilregnelighet)

En da 24 år gammel mann ble i x tingrett i februar 2000 dømt til fengsel i 8 måneder, hvorav 4 måneder ble gjort betinget, for blant annet fremsettelse av trusler, tyveri, heleri og overtredelse av vegtrafikkloven og militær straffelov. 

I påtegning 1. november 2006 fra statsadvokaten i Nordland til riksadvokaten, fremgår det at det er kommet til nye opplysninger om domfeltes psykiske helse som må føre til frifinnelse for en rekke av de poster han ble dømt for i 2000. I rettspsykiatrisk tilleggserklæring 4. oktober 2005 er det konkludert med at domfelte antas å ha vært psykotisk på tiden for straffbare handlinger fra og med høsten 1998 og senere.  Riksadvokaten besluttet 24. oktober 2006 at saken skulle begjæres gjenopptatt til gunst for domfelte for de aktuelle postene

I påtegning til kommisjonen 17. november 2006 uttaler riksadvokaten:

”Bakgrunnen er at domfelte senere er judisielt observert, og de sakkyndige har konkludert med at A har vært psykotisk fra og med høsten 1998. Dommen av 4. februar 2000 omhandler 30 forhold, hvorav bare tre er begått før høsten 1998.

Riksadvokaten slutter seg til statsadvokatens anbefaling, jf. også påtegning herfra av 24. oktober d.å., og påtalemyndigheten begjærer gjenopptakelse til gunst for domfelte av de tiltaleposter som er gjengitt i statsadvokatens påtegning.”

Kommisjonen fant at den rettspsykiatriske tilleggserklæringen fra 2005 var en ny omstendighet som var ga grunnlag for gjenopptakelse. Vilkårene for gjenopptakelse etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var til stede, og saken ble henvist til retten for ny behandlingen etter straffeprosessloven § 400. Avgjørelsen var enstemmig.

* * * * *

Tingretten avsa deretter frifinnende dom uten hovedforhandling.