(2006 00175) Skadeverk, naskeri med mer

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig rapport – tilregnelighet)

En mann født i 1968 ble i x tingrett i januar 2001 og i juni 2002 idømt bøter for blant annet skadeverk og naskeri. I mai 2005 ble han dømt til fengsel i 60 dager for blant annet underslag og bedrageri.

I tiden oktober 2005 til mai 2006 ble domfelte anmeldt for flere vinningsforbrytelser, og det ble tatt ut tiltale mot ham. På grunnlag av en foreløpig rettspsykiatrisk erklæring avgitt 4. juni 2006 ble det gjennomført full judisiell observasjon. Rettspsykiatrisk erklæring ble avgitt 13. oktober 2006, og de sakkyndige konkluderte med at domfelte hadde paranoid schizofreni. De sakkyndige la til grunn at sykdommen hadde vart i minst 10 år, slik at domfelte var psykotisk på handlingstiden for de forhold som var rettskraftig avgjort ved de ovennevnte dommer. Statsadvokaten foreslo overfor riksadvokaten at tingrettens dommer skulle begjæres gjenopptatt.

I påtegning fra riksadvokaten 5. desember 2006 til kommisjonen, tiltrådte han statsadvokatens forslag. Han samtykket samtidig i at retten avsier frifinnende dom uten hovedforhandling, dersom det besluttes gjenopptakelse.

Kommisjonen fant at den rettspsykiatriske erklæringen fra 2006 var en ny omstendighet som  ga grunnlag for gjenopptakelse. Vilkårene for gjenopptakelse etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var til stede, og saken ble henvist til retten for ny behandlingen etter straffeprosessloven § 400. Avgjørelsen var enstemmig.

* * * * *

Tingretten avsa deretter frifinnende dom uten hovedforhandling.