(2007 0050) Vold

§ 391 nr. 3 (nytt vitne)

En kvinne ble i 2006 dømt til 30 dagers fengsel for vold mot sin mann. Hun hevdet at hun handlet i selvforsvar, men ble ikke trodd av retten til tross for at et vitne støttet hennes forklaring. Hun begjærte saken gjenåpnet, og påberopte seg blant annet et nytt vitne.

Kommisjonen foretok vitneavhør av vedkommende, som støttet domfeltes og det andre vitnets versjon av hendelsesforløpet. Kommisjonen innhentet videre opplysninger fra det lokale krisesenteret som illustrerte hvilke forhold kvinnen levde under.

Kommisjonen viste til at vitneforklaringen fra det nye vitnet utgjorde et nytt bevis i saken i medhold av straffeprosessloven § 391 nr. 3, idet vitnet ikke var kjent for den dømmende rett. Dette nye beviset var egnet til å føre til frifinnelse eller til en vesentlig mildere rettsfølge.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.

* * * * *

Tingretten avsa deretter frifinnende dom.