(2007 00109/00137/00138) Narkotika, tyveri med mer

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig rapport – tilregnelighet)

En mann hadde i perioden 1996 til 1999 pådratt seg 3 dommer for overtredelse av blant annet narkotikalovgivningen, tyveri, bedrageri og vegtrafikklovgivningen. I forbindelse med en ny straffesak ble det i 2006 ble det foretatt en judisiell observasjon av ham. Den konkluderte med at domfelte hadde vært psykotisk siden 1995.

På denne bakgrunn begjærte påtalemyndigheten gjenopptakelse av de nevnte dommene. Domfelte fikk oppnevnt forsvarer som sluttet seg til begjæringen.

Kommisjonen fant at det var grunnlag for å ta begjæringen til følge.
Den rettspsykiatriske erklæringen måtte anses som en ny omstendighet eller nytt bevis som syntes egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. Saken ble derfor henvist til retten for ny behandling.

* * * * *

Tingretten avsa deretter frifinnende dom uten hovedforhandling.