(2008 0070) Grovt bedrageri

§ 392 første ledd (endret lovtolking - ankenektelse)

En mann ble i 2006 i tingretten dømt til seks års fengsel for grovt bedrageri og motarbeiding av rettsvesenet. Etter anke tillot lagmannsretten ikke det grove bedrageriet fremmet. Ankenektelsen ble begjært omgjort, samt påkjært til Høyesterett, som ikke tok kjæremålene til følge. Lagmannsretten avsa dom i 2007, hvorved domfelte ble idømt seks års fengsel. Domfelte begjærte saken gjenåpnet i 2008. Kommisjonen tok i avgjørelse i 2009 ikke begjæringen til følge, se kommisjonens avgjørelse 20. august 2009. Domfelte anla sivilt søksmål, hvoretter tingretten ved dom i 2010 frifant kommisjonen. Saken ble påanket direkte til Høyesterett, som tillot saken fremmet. Høyesterett i storkammer fant i 2010 at Kommisjonens avgjørelse bygget på uriktig rettsanvendelse og måtte kjennes ugyldig. Domfelte har for kommisjonen anført at Høyesteretts stadfestelse av lagmannsrettens ankesilingsbeslutning er folkerettsstridig. Saken ble gjenåpnet.