(2010 0065) Narkotika

§ 391 nr. 3 (ny høyesterettsdom – ny omstendighet)

En mann ble i 2009 domfelt for overtredelse av straffeloven § 162, første ledd for ulovlig erverv av bl.a. ca. 350 tabletter inneholdende det narkotiske virkestoffet fenazepam og videresalg av 300 av de samme tablettene. Ny høyesterettsdom fastslo at fenazepam ikke var omfattet av derivatalternativet i narkotikaforskriften og dermed ikke var narkotika etter straffeloven § 162. Etter kommisjonens syn var høyesterettsdommen en ny omstendighet som synes egnet til frifinnelse for en av postene i siktelsen. Begjæringen ble tatt til følge, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Etter ny hovedforhandling avsa tingretten frifinnende dom.