(2008 0129/0130) Skremmende eller plagsom opptreden

§ 392 første ledd (endret lovtolking - ankenektelse)

En mann ble i 2006 idømt bot i tingretten for overtredelse av ilagt kontaktforbud overfor en tidligere kjæreste og hennes bror. Han anførte blant annet at fornærmede hadde løyet og at det forelå nye bevis som måtte føre til gjenåpning. Kommisjonens leder fant ikke holdepunkter for at fornærmede hadde forklart seg falskt eller at det var begått straffbare forhold i anledning saken, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 1, eller at det forelå nye bevis som ga grunnlag for gjenåpning, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. Det forelå heller ikke særlige forhold som gjorde det tvilsomt om dommen var riktig, jf. straffeprosessloven § 392 annet ledd. Anførselen om ubegrunnet ankesiling førte ikke frem, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd.  Begjæringen ble forkastet av kommisjonens leder.