(2008 0138) Grovt bedrageri

§ 392 første ledd (endret lovtolking - ankenektelse)

En mann ble i 2007 dømt i tingretten for to grove bedragerier, et forsøk på grovt bedrageri, dokumentfalsk m.m. Anken over tingrettens dom ble av lagmannsretten delvis nektet fremmet uten begrunnelse, og videre kjæremål til Høyesterett ble forkastet. I lys av Høyesteretts avgjørelser 19. desember 2008 (Rt. 2008 s. 1764) og 12. oktober 2010 (HR-2010-01703-S) om at ubegrunnede ankenektelser er folkerettsstridige, ble Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd.

Høyesteretts ankeutvalg opphevet deretter lagmannsrettens ubegrunnede ankenektelse. Lagmannsretten avsa etter dette en begrunnet beslutning om å nekte anken fremmet. Anke til Høyesterett ble forkastet.