(2010 0120) Bedrageri

§ 392 første ledd (endret lovtolking - ankenektelse)

En mann ble etter gjenåpning av straffesak (GK- 2004-0070) på nytt dømt i tingretten i 2007 for grovt bedrageri. Anke over tingrettens dom ble av lagmannsretten nektet fremmet uten begrunnelse, og videre kjæremål til Høyesterett ble forkastet. I lys av Høyesteretts avgjørelser 19. desember 2008 (Rt. 2008 s. 1764) og 12. oktober 2010 (HR-2010-01703-S) om at ubegrunnede ankenektelser er folkerettsstridige, ble Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd.