(2009 0096) – Narkotika

§ 391 nr. 3 (nye omstendigheter)

En mann ble i 2009 dømt i tingretten for overtredelse av straffeloven § 162 første ledd for ulovlig oppbevaring av en flaske inneholdende en GBL- og GHB-holdig væskeblanding. Væsken utgjorde en knapp halvliter. Straffen ble av tingretten satt til 15 dager betinget fengsel samt en bot på kr 10 000. Domfeltes anke over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og saksbehandlingen ble nektet fremmet av lagmannsretten, som fant det klart at anken ikke ville føre frem.

Domfelte begjærte gjenåpning av saken idet han viste til at Høyesterett i en senere avgjørelse hadde kommet til at GBL ikke var et derivat av GHB og følgelig ikke var omfattet av derivatbestemmelsen i narkotikaforskriften. Dette medførte igjen at GBL heller ikke var å anse som narkotika etter straffeloven § 162.

Kommisjonen anmodet Kripos om å foreta en ny analyse av den beslaglagte væskeblandingen. Av laboratoriets rapport fremgikk det bl.a. at analyseresultatet tilsa at blandingen først hadde bestått av GBL løst i vann, og at det over noe tid hadde skjedd en likevektsreaksjon slik at ca 1/3 av GBL var omdannet til GHB. En slik likevektsreaksjon ville normalt ta noen dager. Av tekstmeldinger i saken syntes det bl.a. å fremgå at prosessen med å lage væskeblandingen var igangsatt en gang etter kl 16.13, mens blandingen ble beslaglagt av politiet allerede kl 10.00 dagen etter. Påtalemyndigheten fant at det etter dette kunne reises tvil om væsken på beslagstidspunktet faktisk inneholdt GHB og sluttet seg til begjæringen om gjenåpning.

Kommisjonen fant at vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var til stede. Det at Høyesterett i en senere dom hadde funnet at oppbevaring av GBL ikke var omfattet av straffeloven § 162, sammenholdt med den usikkerheten som var oppstått omkring flaskens innhold på beslagstidspunktet, var nye omstendigheter som syntes egnet til å føre til frifinnelse.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.