(2011 00028) Seksualforbrytelser

§ 392 første ledd (endret lovtolking -ankenektelse)

En mann ble i 2007 dømt i tingretten til fengsel i 9 måneder, hvorav 45 dager ble gjort betinget, for ved grov uaktsomhet å ha hatt samleie med en beruset kvinne som var ute av stand til å motsette seg handlingen. Domfelte anket til lagmannsretten, men anken ble nektet fremmet uten nærmere begrunnelse. Videre kjæremål til Høyesterett ble forkastet. I lys av Høyesteretts avgjørelser 19. desember 2008 (Rt. 2008 s. 1746) og 12. oktober 2010 (Rt. 2010 s. 1170) om at ubegrunnede ankenektelser er folkerettsstridige, ble Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd. Kommisjonen la vekt på at det var den manglende reelle overprøvingen som ble angrepet i kjæremålet og at det var gått mindre enn 5 år siden rettskraftig dom da han fremmet begjæringen til kommisjonen.

Kommisjonens besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.

Høyesteretts ankeutvalg opphevet deretter lagmannsrettens ubegrunnede ankenektelse. Lagmannsretten avsa etter dette en begrunnet beslutning om å nekte anken fremmet.