(2011 0105) Grovt skadeverk m.m.

§ 391 nr. 3 (Ny omstendighet - utilregnelighet). Begjæring fra påtalemyndigheten

En mann ble i 2009 dømt i tingretten til forvaring med en lengstetid på 3 år for grovt skadeverk m.m. Tingretten hadde oppnevnt to rettspsykiatrisk sakkyndige som hadde konkludert med at tiltalte var tilregnelig på handlingstiden. Under soningen av straffen ble det stilt spørsmål ved om domfelte kunne ha blitt feildiagnostisert, og det ble foretatt ny rettspsykiatrisk vurdering av domfelte. De samme sakkyndige kom denne gang til at domfelte fylte kriteriene for kronisk alvorlig sinnslidelse allerede på handlingstiden. På grunnlag av den nye erklæringen begjærte påtalemyndigheten gjenåpning til gunst for domfelte. Kommisjonen fant at den nye erklæringen var en ny omstendighet som var egnet til å føre til frifinnelse jf straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.

Etter ny hovedforhandling avsa tingretten frifinnende dom.