(2011 0093) Forsøk på legemsbeskadigelse

§ 391 nr. 3 (nytt vitne)

En mann ble i 2011 dømt i tingretten til fengsel i 90 dager for forsøk på legemsbeskadigelse med særlig farlig redskap. Domfelte hadde både overfor politiet og retten hevdet at det var en annen som hadde utført den straffbare handlingen. Etter domfellelsen meldte det seg et nytt vitne for politiet som forklarte at det var han som hadde skadet fornærmede med en flaske. På grunnlag av denne forklaringen begjærte domfelte gjenåpning. Påtalemyndigheten uttalte at den nye vitneforklaringen samsvarte dårlig med de øvrige bevisene i saken, og anførte at vilkårene for gjenåpning ikke var til stede. Kommisjonen fant at den nye forklaringen kunne ha ført til et annet resultat dersom den hadde vært kjent for den dømmende rett, og at vitneforklaringen utgjorde et nytt bevis som var egnet til å føre til frifinnelse, jf straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.

Tingretten avsa deretter frifinnende dom uten hovedforhandling.