(2011 0026) Trusler og skadeverk m.m.

§ 391 nr. 3 (Ny omstendighet. Utilregnelighet)

En mann ble i dømt i byretten i 2000 til fengsel i 60 dager for trusler, skadeverk, tyveri med mer. Han ble videre dømt i tingretten i 2007 til betinget fengsel i 45 dager for trusler, oppbevaring av narkotika med mer. Påtalemyndigheten begjærte gjenåpning av straffesakene da det ble lagt til grunn at siktede var strafferettslig utilregnelig på tidspunktet for de forhold han ble dømt for i 2000 og 2007. Det ble fremlagt en rettspsykiatrisk erklæring som konkluderte med det samme. Kommisjonen kom til at sakkyndig erklæring utgjorde nytt bevis i saken egnet til frifinnelse etter straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Begjæringen ble enstemmig tatt til følge, og saken henvist til retten for ny behandling.

Tingretten avsa deretter frifinnende dom uten hovedforhandling.