(2012 00092) Legemsbeskadigelse

§ 391 nr. 3 (ny omstendighet, ny sakkyndig uttalelse). Tiltrådt av påtalemyndigheten

En mann ble i 2012 dømt i tingretten til fengsel i 120 dager for legemsbeskadigelse mot fraflyttet ektefelle. Domfelte begjærte gjenåpning og fremla brev fra fastlegen om helseopplysninger hvor det fremgikk at han i lang tid hadde lidd av psykiatrisk sykdom, med diagnosen paranoid schizofreni, og hatt flere innleggelser. Kommisjonen oppnevnte sakkyndige, men domfelte ønsket ikke å samarbeide med de sakkyndige og samtykket ikke til innhenting av ytterligere helseopplysninger. De sakkyndige ble da løst fra sitt oppdrag, men sendte brev til kommisjonen der de uttrykte bekymring for domfeltes psykiske helse. Påtalemyndigheten uttalte at opplysningene burde lede til gjenåpning. Kommisjonen fant at det forelå nye omstendigheter i saken, og at det forelå en rimelig mulighet for frifinnelse dersom opplysningene hadde vært kjent for retten, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen til følge.

Tingretten avsa deretter frifinnende dom uten hovedforhandling.