(2013 00015) Vegtrafikkloven. Fartsovertredelse

§ 391 nr. 3 (ny omstendighet, etterfølgende dom)

En mann ble i 2010 dømt i tingretten for overtredelse av miljøfartsgrensen. Han ble idømt en straff av bot på kr 10800, subsidiært fengsel i 22 dager, og kr 2000 i saksomkostninger.

Domfelte gjorde gjeldende at det manglet lovhjemmel for håndheving av overtredelser av miljøfartsgrensene. Under henvisning til Borgarting lagmannsretts dom av 22. november 2011 (LB-2008-183829 – RG-2011-1395), hvor det ble lagt til grunn at det var tvilsomt om den særskilte fartsgrense i Oslo på vinterstid – den såkalte ”miljøfartsgrense” – hadde hjemmel i vegtrafikkloven, ble begjæringen tatt til følge. Gjenopptakelseskommisjonen fant at Borgarting lagmannsretts avgjørelse, avsagt etter at dommen i den foreliggende sak var blitt rettskraftig, utgjorde en ny omstendighet i medhold av straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen til følge.

Tingretten behandlet saken som tilståelsessak og utmålte ny straff. Straffen ble satt til bot på kr 2600, som ble gjort betinget.

På bakgrunn av Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse ble siktelsen mot domfelte redusert til overtredelse av den ordinære fartsgrensen på stedet - 80 km/t. Domfelte erkjente straffeskyld og saken ble avgjort ved såkalt tilståelsesdom, jf. straffeprosessloven § 248. Ved Asker og Bærum tingretts dom av 31. oktober 2013 ble han idømt en betinget straff av bot på kr 2600,-.