(2012 00152, 2012 00153, 2012 00154) Grovt ran, tyveri m.m.

§ 391 nr. 3 (ny omstendighet), tilregnelighet, ny sakkyndig erklæring. Tiltrådt av påtalemyndigheten.

En mann var i perioden 2007-2012 blitt domfelt tre ganger for forskjellige straffbare handlinger. Han ble i 2012 undergitt en rettspsykiatrisk undersøkelse som konkluderte med at han hadde vært psykotisk i straffelovens forstand, jf. straffeloven § 44, siden 2007 og frem til undersøkelsestidspunktet. Domfelte begjærte gjenåpning av de tre dommene, og anførte at han skulle vært frifunnet for straff. Begjæringen ble tiltrådt av påtalemyndigheten.

Kommisjonen fant at resultatet av den rettspsykiatriske undersøkelsen var en ny omstendighet som syntes egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen til følge.

Tingretten avsa deretter frifinnende dom i de gjenåpnede sakene uten hovedforhandling.