(2012 00115) Skremmende opptreden. Manglende påtalebegjæring m.m.

§ 392 annet ledd (særlige forhold)

En mann ble i 2011 dømt i tingretten for overtredelse av straffeloven § 390a til en straff av bot på kr 8000, subsidiært fengsel 16 dager. Fornærmede var ikke avhørt i saken, verken under etterforskningen eller iretteføringen. Domfelte gjorde på den bakgrunn gjeldende at saken var utilstrekkelig opplyst, og at dommen var beheftet med saksbehandlingsfeil. Videre gjorde domfelte blant annet gjeldende at det manglet påtalebegjæring fra fornærmede. Anførslene var tidligere fremsatt i forbindelse med anke til lagmannsretten.

Gjenopptakelseskommisjonen slo fast at det ikke forelå påtalebegjæring fra fornærmede, hvilket er en absolutt prosessforutsetning for domfellelse etter straffeloven § 390a, jf. annet ledd. Manglende påtalebegjæring, sammenholdt med at fornærmede ikke var avhørt i saken, jf. straffeprosessloven § 294, utgjorde etter kommisjonens syn slike særlige forhold som gjorde det tvilsomt om dommen var riktig. Tungtveiende hensyn tilsa at spørsmålet om domfeltes skyld burde prøves på ny, jf. straffeprosessloven § 392 annet ledd.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen til følge.

Tingretten avsa deretter frifinnende dom uten hovedforhandling. Domfelte anket og lagmannsretten avviste anken.

Domfelte ble frifunnet ved Øvre Romerike tingretts dom av 25. september 2013.