(2013/36) Ligningsloven § 12-1

straffeprosessloven § 392 annet ledd (skyldvurdering)

En drosjeeier ble i 2009 dømt i tingretten til betinget fengsel i 60 dager for overtredelse av regnskapsloven og ligningsloven. Dommen ble avsagt som tilståelsesdom.

Han anførte at det subjektive skyldkravet ikke var oppfylt for den posten i siktelsen som gjaldt overtredelse av ligningsloven, da lovens krav til grov uaktsomhet ikke var oppfylt slik dommen var utformet. Domfelte hadde heller aldri erkjent grov uaktsomhet. Det ble også pekt på de konsekvensene dommen hadde fått for ham i form av inndratt drosjeløyve.  Påtalemyndigheten anførte at vilkårene for gjenåpning ikke var oppfylt. Det ble blant annet vist til at saken var en del av et større sakskompleks hvor mange var domfelt for tilsvarende forhold. Påtalemyndigheten sa seg  enig i at dommen led av mangel med hensyn til angivelse av subjektiv skyld, men anførte at bevismaterialet i domfeltes sak uansett ville gi grunnlag for domfellelse for forsett ved en ny domstolsbehandling. Etter påtalemyndighetens syn var skyldkravet oppfylt for begge postene i siktelsen.

Kommisjonen fant ikke at det forelå nye bevis eller omstendigheter i saken som ga grunnlag for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3. Kommisjonen fant imidlertid at det forelå mangler ved skyldvurderingen i dommen og at dette utgjorde et særlig forhold som gjorde det tvilsomt om dommen var riktig. Kommisjonen fant videre at det forelå tungtveiende hensyn som tilsa at spørsmålet om siktedes skyld ble prøvd på ny. Vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 392 annet ledd var dermed oppfylt.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.

Tingretten avsa dom 5. september 2014 hvor tiltalte ble domfelt i henhold til tiltalen, nå for å ha handlet forsettlig. Straffen ble satt som ved tilståelsespådømmelsen, og straffen ble ansett utholdt ved prøvetiden. Domfelte ble pålagt å betale sakskostnader til det offentlige med kr 3000.