(2013/190) Narkotika

§ 391 nr. 1 (falsk forklaring), § 391nr. 3 (nye bevis)

En mann ble i 2013 dømt i tingretten til fengsel for bl.a. forsøk på erverv av narkotika via postforsendelse. Straffen ble satt til fengsel i 45 dager. Etter domfellelsen forklarte hans søster at forsendelsen var til henne, noe avsender av narkotikaen bekreftet. Søsteren hadde tidligere, både i politiavhør og i tingretten, benektet dette. Kommisjonen fant at vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 1 var tilstede. Søsteren hadde avgitt en bevisst uriktig forklaring om sin befatning med narkotikaen og det kunne ikke utelukkes at dette hadde innvirket på dommen til skade for domfelte. Straffeprosessloven § 391 nr. 3 ble også ansett anvendelig.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen til følge.

Tingretten avsa deretter frifinnende dom uten hovedforhandling.