(2013/83) Vegtrafikkloven

Overlatelsesmedvirkning. Ny omstendighet

En mann ble i 2013 dømt i tingretten for å ha overlatt bilen til en person som var beruset og som følgelig ikke fylte vilkårene for å føre motorvogn. Straffen ble satt til betinget fengsel i 30 dager, bot og tap av føreretten.

Føreren ble senere tiltalt for å ha ført bil i beruset tilstand, men ble frifunnet, idet retten ikke fant det bevist at det var han som hadde vært fører av bilen.

Domfelte anførte at den frifinnende dommen mot den andre personen utelukket straffeskyld for ham. Kommisjonen fant at den nye dommen, og det som der fremkom under bevisføringen, var å anse som en nye omstendigheter som var «egnet til å føre til frifinnelse». Vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var oppfylt.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen til følge.