(2016/36) Plagsom opptreden, knivforbud

§ 391 nr. 3 (Ny omstendighet, sakkyndig erklæring, tilregnelighet)

En mann ble i 2009 dømt i tingretten til en bot på kroner 12 000 for overtredelse av straffeloven (1902) §§ 352 a og 350 annet ledd. Han begjærte gjenåpning for kommisjonen idet han hevdet ikke å være strafferettslig tilregnelig. I en tidligere sak for kommisjonen, jf. GK-2013-80, hadde sakkyndige funnet at den samme domfelte var psykotisk i perioden for de da påklagede handlinger. 

På bakgrunn av opplysningene i sakkyndigerklæringen, fant kommisjonen at det forelå nye omstendigheter som syntes egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3, jf. straffeloven (1902) § 44.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.