(2015/114) Seksuell omgang med mindreårig

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, lettere psykisk utviklingshemming)

En mann ble i 2014 dømt i tingretten til fengsel i 1 år og 9 måneder for i fellesskap med to andre å ha hatt seksuell omgang med en jente på 14 år og 8 måneder. Den seksuelle omgangen pågikk sammenhengende i en natt, og omfattet ulike former for seksuell omgang, herunder orale og vaginale samleier. Domfelte anket til lagmannsretten. Lagretten svarte bekreftende på at det forelå jevnbyrdighet i alder og utvikling. Lagmannsretten fant ikke dette tilstrekkelig til å frita for straff, men straffen ble nedsatt til 1 år og 3 måneder. Anke til Høyesterett over idømmelsen og utmålingen av straff ble ikke tillatt fremmet.

Domfelte begjærte gjenåpning og vedla en evnetest som var foretatt i ettertid. Denne konkluderte med at han var lettere psykisk utviklingshemmet. Kommisjonen oppnevnte sakkyndige, som kom til samme konklusjon. Domfelte anførte at de sakkyndiges konklusjon var en ny omstendighet som kunne ha ledet til straffbortfall, eventuelt en ytterligere straffnedsettelse dersom den hadde vært kjent for den dømmende rett. 

Kommisjonen fant at den sakkyndige erklæringen var en ny omstendighet som var egnet til å føre til gjenåpning av straffespørsmålet.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge. 

Lagmannsretten avsa dom i 2017 der straffen ble satt til fengsel i 1 år.