(2020/104, 2020/105 og 2020/118) Voldtekt vold, trusler m.m.

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet)

En mann ble i 2011 dømt i tingretten til forvaring i 6 år med en minstetid på 4 år for voldtekt, vold, trusler og tyveri m.m. I 2014 ble han på nytt dømt i tingretten for vold og trusler m.m. Fastsettelse av straffen utsto med en prøvetid på 3 år. I 2016 ble han dømt til fortsatt forvaring i 5 år, som en forlengelse av tidsrammen i tingrettens dom i 2011.

Han begjærte gjenåpning og viste til at rettspsykiatrisk sakkyndige hadde konkludert i 2019 med at han var schizofren og psykotisk både da og mange år tilbake i tid, muligens lenger tilbake enn 2014. Kommisjonen oppnevnte de samme sakkyndige for å vurdere domfeltes psykiske tilstand på handlingstiden for de pådømte forhold, som var i perioden 2009-2014. De konkluderte med at domfelte var antatt å være psykotisk også i denne perioden.

Kommisjonen fant at den sakkyndige erklæringen reiste tvil om domfeltes skyldevne på handlingstiden. Erklæringen var en ny omstendighet som var egnet til å føre til frifinnelse etter straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.