(2021/176, 2021/274, 2021/273, 2021/271, 2021/266, 2021/265, 2021/306, 2021/307) Narkotika, trusler, vegtrafikkloven m.m.

- § 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet). Begjæring fra påtalemyndigheten.

En mann ble i perioden 2004-2020 domfelt åtte ganger for tilfeller av trusler, vinningskriminalitet, brudd på vegtrafikkloven, smugling m.m. I forbindelse med en ytterligere straffesak mot domfelte i 2020, ble han funnet å være utilregnelig på gjerningstidspunktet for handlinger begått i perioden januar til oktober 2019, samt i mars og juli 2020. På bakgrunn av den sakkyndige erklæringen begjærte Riksadvokaten gjenåpning av domfeltes dom fra mars 2020. Domfeltes forsvarer begjærte i sitt tilsvar gjenåpnet samtlige forhold tilbake til 2004.

Kommisjonen fant at vilkårene for gjenåpning av dommen fra mars 2020 var oppfylt, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3, da den sakkyndige erklæringen måtte anses som nytt bevis eller omstendigheter som ville vært egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeloven (1902) § 44, jf. straffeloven (2005) § 20.

Kommisjonen fant derimot ikke at det forelå tilstrekkelig holdepunkter for at domfelte også var utilregnelig på tidspunktene for de pådømte forhold i dommene fra 2004-2013. Kommisjonen fant heller ikke at det var sannsynlig at en oppnevning av nye sakkyndige for uttalelser knyttet til den aktuelle perioden ville kunne tilføre saken noe nytt.

Begjæring om gjenåpning av sak GK-2021/176 ble enstemmig tatt til følge. De øvrige begjæringene ble ikke tatt til følge.