(2021/245) Skadeverk, trusler med mer.

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet). Begjæring fra påtalemyndigheten.

En mann ble i Follo tingrett i 2020 dømt for blant annet skadeverk, trusler mot offentlig tjenestemann, simpelt tyveri og for å ha unnlatt å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Straffen ble satt til fengsel i fem måneder. Domfelte ble også dømt til å betale erstatning.

I forbindelse med etterforskning av en senere straffesak mot domfelte, ble det gjennomført en rettspsykiatrisk undersøkelse av ham. De sakkyndige konkluderte med at domfelte fylte kriteriene for diagnosen paranoid schizofreni og med at han hadde hatt sviktende virkelighetsforståelse og signifikant redusert funksjonsnivå. På grunnlag av dette begjærte påtalemyndigheten gjenåpning av dommen fra 2020 til gunst for domfelte. Domfelte sluttet seg til påtalemyndighetens begjæring.

Kommisjonen fant at den rettspsykiatriske erklæringen kastet lys over hvorvidt domfelte var tilregnelig på tidspunktet for gjerningene omhandlet i dommen, selv om erklæringen ikke direkte gjaldt disse tidspunktene. Kommisjonen fant at den sakkyndige erklæringen var en ny omstendighet, som var egnet til å føre til frifinnelse, og at vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var oppfylt.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.